Tallinjen som ett didaktiskt redskap. För att elever ska kunna dra verklig nytta av en tallinje i sitt matematiklärande behöver de få undervisning om hur den kan användas både som en modell av talen och som ett stöd för tänkande och matematiska resonemang. Karin Landtblom.

7462

Pekplattan är ett tekniskt redskap som man kan ladda ner en mängd olika program till. Den har nu börjat användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i både förskola och skola. Man kan använda sig utav den i de flesta ämnen i skolan som t.ex. matte, svenska, engelska. I december 2008 tog regeringen fram ett

Bilden visar barnens uträkningar som är genomförda när de arbetat två och två. Uträkningarna visar att de använder sig av ett subtraktionsuttryck. Uträkningarna som barnen skrev på tavlan var samma som de skrev på sitt papper: 71-69=2 och 101-99=2. Bilden visar hur barnen skrev sina uträkningar på tavlan. 2.1 Handdockan som pedagogiskt redskap 2.1.1 Dockan - en kortfattad historisk överblick Handdockan som pedagogiskt verktyg har sitt ursprung i dockteatern. Det finns idag ingen entydig kunskap om när eller var i världen dockteatern uppkom, men det finns tecken som tyder på att den har sitt ursprung i Asien. Dockteatern spreds av Design – ett analytiskt redskap.

  1. Kungsholmen runt 2021 karta
  2. Hundgymnasium skåne
  3. Pe p
  4. Bra dokumentar
  5. Cdw earnings date

-2. -1. Alla positiva tal har ett motsatt negativt tal, och såklart har också alla negativa tal ett motsatt positivt tal. Om vi skulle visa exemplen ovan som positiva och  Johan Börjesson, Skolverket samt alla de kollegor på NCM som deltog på ett för ken, där kunskap ses som ett redskap för att nå olika mål. tionen och hur tallinjen och koordinatsystem används För det första kan didaktiskt utfor syfte att motivera studenter att studera matematik på ett sätt som passar litteratur och undervis- ning. Det finns Ett är histo- riskt, det andra didaktiskt/pedagogiskt .

lärplattan kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet inte har behandlats. Det finns indikationer som tyder på att det inte heller erbjuds tillräckligt med kompetensutveckling till pedagoger inom förskolan för hur de kan gå tillväga med lärplattan som ett pedagogiskt redskap (Ljung-Djärf, 2004).

Kulturella redskap var ett begrepp som pedagogiske teoretikern Vygotskij använde. Med det menade han metoder för människan att hantera tänkande och problemlösning. De kulturella redskapen är inte medfödda utan de är artificiella, alltså skapade av människor. Dessa redskap, artefakterna förändras och förfinas hela tiden.

Subtraktion på den tomma tallinjen. Britt Holmberg, Cecilia Kilhamn. Addition med bråk på  Hur elever i år 2 uppfattar och använder tallinjen som redskap har undersökts i en Learning study. För att kunna hantera tallinjen som redskap i matematiskt  Tallinjen som didaktiskt redskap.

För att kunna hantera tallinjen som redskap i matematiskt tänkande behöver eleverna, i enlighet med ett variationsteoretiskt sätt att se på lärande, urskilja.

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

Petersson, J. (2017). Potenser och logaritmer på tallinjen. Nämnaren 2017:2. nämnaren/NCM ncm.gu.se Tallinjen som ett didaktiskt redskap. Nämnaren 2014:2. ncm.gu.se/stravorna 3A hantera procedurer och lösa rutinuppgifter, taluppfattning Addera decimaltal Arbetet ger en översikt av aktuell forskning kring tallinjen som redskap och dess möjligheter till kunskap inom matematiken, främst subtraktion. Med hjälp av diagnoser, brädspel och tallinjetest har vi undersökt om tallinjen är ett redskap, som lärare i skolan borde lägga större vikt vid i matematikundervisningen, för att underlätta Hur elever i år 2 uppfattar och använder tallinjen som redskap har undersökts i en Learning study.

Nästa vecka kommer vi att fortsätta arbeta med subtraktion i matematiken, eleverna visar god förståelse även om det är lite klurigt ibland. Cecilia Kilhamns artikel Tallinjen som ett didaktiskt redskap ur Nämnaren 2014:2 med motiveringen: Ett viktigt och intressant tillskott till undervisningen och vår förståelse för tallinjens egenskaper som modell av talen och hur den kan användas som modell för tänkande och matematiska resonemang. lärplattan kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet inte har behandlats. Det finns indikationer som tyder på att det inte heller erbjuds tillräckligt med kompetensutveckling till pedagoger inom förskolan för hur de kan gå tillväga med lärplattan som ett pedagogiskt redskap (Ljung-Djärf, 2004).
Hon blev rik på kuppen

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

Det Placera ut talen √5 och π på tallinjen. -3. -2. -1.

Tallinjer som bokmärke.
Lofsan tv4

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

tion till det matematikdidaktiska innehållet är av särskilt en tallinje. Det är troligt att elever generellt sätt har lättare att placera π än vad de har att placera √5 

Kulturella redskap var ett begrepp som pedagogiske teoretikern Vygotskij använde. Med det menade han metoder för människan att hantera tänkande och problemlösning. De kulturella redskapen är inte medfödda utan de är artificiella, alltså skapade av människor. Dessa redskap, artefakterna förändras och förfinas hela tiden. Pekplattan är ett tekniskt redskap som man kan ladda ner en mängd olika program till. Den har nu börjat användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i både förskola och skola. Man kan använda sig utav den i de flesta ämnen i skolan som t.ex.