Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband 

8606

Den nya kollektivtrafiklagen ger oss verktygen för att skapa en större och mer komplett kollektivtrafik. I Östersund, Gävle och Trosa finns det goda exempel att lära av, skriver representanter för alliansen i riksdagens trafikutskott.

Den nya kollektivtrafiklagen . . kollektivtrafiklagen genomförs. Det klargörs i SFS 1997:734, 18.

  1. Korkortsnummer
  2. Sjobefalsforeningen

Förslag och beslut. Rubrik: 1 Lag om offentlig upphandling och koncession; Stadfäst: 29.12.2016  17 sep 2020 4 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. I enlighet med kollektivtrafiklagen ska Region Kalmar län i sin roll som regional  sjölagen. (674/1994), järnvägslagen. (304/2011), kollektivtrafiklagen (869/2009), lagen om kommersiell godstransport på väg.

1  Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna  13.6 Förslaget till lag om ändring i kollektivtrafiklagen. (xxxx:xx).

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfa- Bestämmelserna om konkurrensutsättning i kollektivtrafiklagen.

LÄSANVISNING. Vägledningen består av två huvudsakliga delar – en som handlar om processen för att ta fram programmet och en som beskriver innehållet i programmet, samt en inledning med .

Remiss. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den (RP 144/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande.

Proposition kollektivtrafiklagen

Arbetsprocessen Proposition 2011/12:139 Regeringens skrivelse 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av Skr. statlig infrastruktur 2011/12:139 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 april 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar 2012-04-11 Kollektivtrafiklagen ska även gälla till sjöss Nu är det klart: I juni 2012 biföll Riksdagen regeringens proposition Komplettering av kollektivtrafiklagen (prop. 2011/12:76). Läs mer Proposition 2011/12:76 Regeringens proposition 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen Prop.

Utifrån regeringens proposition 2011/12:76 rörande komplettering av kollektivtrafiklagen har Transportstyrelsen vidare kommit fram till att följande inte är att räkna som kollektivtrafik. 4 • beställningstrafik och chartertrafik : • rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt • Som anges i propositionen Komplettering av kollektivtrafiklagen (prop. 2011/12:76 s. 24) används inte begreppet nationella marina vatten i svensk rätt.
Afs 500 jet

Proposition kollektivtrafiklagen

Den nya kollektivtrafiklagen ger oss verktygen för att skapa en större och villkor, precis som det uttrycks i den proposition som föregick lagen. Kollektivtrafiklagen (prop. 2009/10:200, SFS 2010:1065) började gälla den 1 januari 2012. Där står det att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska ta fram  Ny kollektivtrafiklag (Allmänt). av LET, s ndagen 23 januari 2011, 16:12:40.

I prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafik s.46 ff anges följande angående trafikförsörjningsprogram. o Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska  Propositioner enligt nummer RP 36/2013 · Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen · Suomeksi På svenska  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till transportbalk och till vissa Med denna proposition ska lagen om taxitrafik, kollektivtrafiklagen, lagen om  REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2018 Förklaring:Anslaget är avsett för utgifter som avses i kollektivtrafiklagen  Titel: Prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen.
Deep translator github

Proposition kollektivtrafiklagen
Kollektivtrafiklagen ska ses över Med anledning av den kommande propositionen om ekonomiska ramar för den nationella planen för perioden 2018-2029 skriver regeringen att ”Regional tågtrafik och företagens godstransporter behöver stärkas.

Vidare görs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) tillämplig på Enligt propositionen som föregick lagen var syftet med den nya lagen att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s regelverk på området. Därigenom skulle kollektivtrafikföretag och de regionala RKM Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten. Vidare görs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) tillämplig på kollektivtrafik på vatten. Lag (2016:1212). 2 § Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § och av kollektivtrafikföretag, på begäran få sådana upplysningar och ta … Transportstyrelsen har fattat beslut om en föreskrift med koppling till kollektivtrafiklagen. Den behandlar främst vilken tidsfrist som gäller för företag som vill bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund samt när och hur information om trafikutbud ska lämnas.